5 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

เรื่องต่อไป

สาระสำคัญหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 72 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญ-ก.ย.64

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง