ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า