21 เมษายน 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ใบที่1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ใบที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ใบที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2

บันทึกข้อความ ขอแจ้งรายงานประจำไตรมาสที่ 2

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรื่องก่อนหน้า

การปฏิบัติงานกำจัดยุงลาย