28 กันยายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณะ (e-bidding)

img909

เรื่องต่อไป

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) (e-bidding)

img910

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (e-bidding)

img908