28 กันยายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) (e-bidding)

img910

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

img911

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณะ (e-bidding)

img909