ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รร.ท.1 และ รร.ท.2