ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางท่อระบายน้ำและรางตัววี ค.ส.ล.ซอยจันทคามวิถี 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)