ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางตัววีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)