ปฏิบัติงานกำจัดยุงลายพาหะนำโรค

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ดำเนินการพ่นหมอกควัน
และหยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกัน และลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ ชุมชนที่ 12