บูรณาการความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ อบจ.จันทบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดหนัก ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ปรับพื้นที่ ชุมชนที่ 10

#บูรณาการความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ อบจ.จันทบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดหนัก ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ปรับพื้นที่ ชุมชนที่ 10 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำหรับการค้าขายของประชาชนในอนาคต และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนที่ 10 ลงพื้นที่บริเวณถนนแผ่นดินทอง 4 (หน้าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี) ชุมชนที่ 10 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ติดตามงานการปรับพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำหรับการค้าขายของประชาชนในอนาคต และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
.
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลขนาดหนักพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 🚜 บูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกับกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการปรับพื้นที่ดังกล่าว