บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมี นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณสะพานวิทยาลัยนาฏศิลป ถึงสะพานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
โดยบูรณาการความร่วมมือ องค์กรภาคราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ดำเนินการกำจัดวัชพืช กิ่งไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมรื้อถอนโพงพางในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ดำเนินการในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป