บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ องค์กรภาคราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ดำเนินการกำจัดวัชพืช กิ่งไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณสะพานวิทยาลัยนาฏศิลป ถึงสะพานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ดำเนินการในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง