โครงสร้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด