โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด