บริการรับส่งผู้เสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อแบบ RT PCR

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
มอบหมายให้ นายอโนทัย ทรัพย์บรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
นำรถกู้ชีพ 🚑 “ศศิธร”
ออกรับ – ส่ง ผู้เสี่ยงสูงที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก
มารับบริการตรวจหาเชื้อ แบบ RT-PCR อีกครั้ง
.
โดยมีนายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ณ ลานจอดรถ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช