12 มิถุนายน 2020

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 025นโยบายการบริหารงานบุคคล

เรื่องต่อไป

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ITA)

ข้อ026-027แผนการพัฒนาบุคลากร (ปี 2561-2563) ข้อ026แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

เรื่องก่อนหน้า

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิ ... Read more