22 มิถุนายน 2021

นายกฯ ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  ร่วมพูดคุย ให้ข้อมูลการดำเนินงานการบริหารจัดการ สถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อประเมินสถานภาพการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสถานที่ และการบริหารจัดการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี จากนั้น.. นำทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล ลงดูพื้นที่จริง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯ เร่งขยายช่องระบายน้ำลง

#เร่งขยายช่องระบายน้ำลง #รับมือน้ำฤดูฝน นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  พร้อมด้วยผ ... Read more