นายกฯตรวจดูความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ ศูนย์พักคอย CI

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
.
ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ตรวจดูความพร้อม และความเรียบร้อย
ของสถานที่ อุปกรณ์ ในการรองรับ
ผู้ป่วยโซนสีเขียว CI
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พระยืน)
และสมาคมตระกูลตั้งจันทบุรี
.