นายกฯชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก..
เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 💵 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 🏢