ทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด – 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด – 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม