6 มกราคม 2020

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ “” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมบริเวณพื้นที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันทบุรี มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไฟไหม้

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายว ... Read more