ติดต่อเทศบาล

ภาพสำนักงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี

เลขที่ 39 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-313669

โทรสาร  039-324907

E-Mail : chanmunic@hotmail.com

Website : https://www.chanmunic.go.th

Facebook : tessaban.muangchan

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

หน่วยงาน/ตำแหน่ง สำนักงาน ภายใน หน่วยงาน/ตำแหน่ง สำนักงาน ภายใน
นายกเทศมนตรี 039-312333 110 กองช่างสุขาภิบาล 039-313823 122
รองนายก 039-312869 104 กองสวัสดิการ 039-328344 140
เลขานุการนายกฯ 039-327156 135 กองช่าง 039-311179 105
หน้าห้องนายก 039-321134 123 ผอ.สำนักการคลัง 039-313871 111
หน้าห้องรองนายก 148 สำนักการคลัง 039-312232 132,153
ปลัดเทศบาล 039-324906 121 ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 134
รองปลัดเทศบาล 039-313187 112 ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 142
รองปลัดเทศบาล 039-324905 113 หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  – 106
หน.สำนักปลัด 039-311066 128 หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ  – 134
หน.ฝ่ายบริหารฯ 039-311066 149 แผนที่ภาษี 039-322782 134
หน.ฝ่ายอำนวยการ 039-312006 143 งานพัฒนารายได้ 039-312232 106
หน.ฝ่ายปกครอง 143 งานการเงินและบัญชี 039-322782 132
งานธุรการ สป. 039-311006 101 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 039-324560 114
งานการเจ้าหน้าที่ 039-312006 120 หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 144
ศูนย์ส่งเสริมงานท่องเที่ยว 039-350224 124 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 039-327550
งานทะเบียนราษฎร 039-324908 116 งานธุรการ กองยุทธศาสตร์ฯ 133
งานป้องกัน 039-311333 127 งานวิเคราะห์นโยบายฯ 039-327550 133
งานเทศกิจ 039-327047 119 งานบริการและเผยแพร่ 039-321064 118
ผอ.สน.สาธารณสุข 039-321096 117 งานบริการข้อมูลข่าวสาร 039-313669 108
สำนักการสาธารณสุข 039-321096 107 งานนิติการ 125
ศูนย์บริการสาธารณสุข1

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

039-311005

039-321208

ห้องกล้องวงจรปิด 039-312313 160
โรงฆ่าสัตว์ 039-321165 สถานธนานุบาล 039-311251
ผอ.สำนักการศึกษา 039-312460 115 รับแจ้งร้องทุกข์ 1132
สำนักการศึกษา 039-312460 103 ขนส่ง 039-311299
โรงเรียนเทศบาล 1  

039-311274

 

โรงเรียนเทศบาล 2 039-322105
ศูนย์เด็กเล็กวันป่าคลองกุ้ง 039-312605 โทรสาร (Fax) 039-324907
บ่อบำบัดน้ำเสีย 039-332300 ดูดส้วม 081-4294829