ติดต่อเทศบาล

เลขที่ 39 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-313669

โทรสาร  039-324907

E-Mail : [email protected]

Website : https://chanmunic.go.th

Facebook : tessaban.muangchan

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

 
 
 
หน่วยงาน/ตำแหน่ง 
สำนักงาน
ภายใน
หน่วยงาน/ตำแหน่ง
สำนักงาน
ภายใน
นายกเทศมนตรี
039-312333
123
กองช่างสุขาภิบาล
039-313823
122
รองนายก1
039-312128
104
กองสวัสดิการและสังคม
039-328344
140
รองนายก2
039-311561
139
กองช่าง
039-311179
105
รองนายก3
039-312869
131
สำนักคลัง
039-312232
132,153
เลขานุการนายกฯ
039-327156
135
 แผนที่ภาษี
039-322782
 134
ปลัดเทศบาล
039-324906
121
งานพัฒนารายได้
039-312232
106
รองปลัดเทศบาล 1
039-313187
112
งานการเงินและบัญชี
039-322782
132
รองปลัดเทศบาล 2
039-324905
113
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
039-324560
114
รองปลัดเทศบาล 3
039-311066
109
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
039-327550
133
สำนักปลัดเทศบาล
039-311066
128
งานบริการและเผยแพร่
039-325565
126
งานทะเบียนราษฎร
039-324908
116
งานจัดทำและพัฒนาระบบฯ
039-325565
152
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
039-311333
127
งานประชาสัมพันธ์
039-313669
108
งานเทศกิจ
039-327047
119
ห้องกล้องวงจรปิด
039-312313
160
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
039-350224
124
 สถานธนานุบาล
039-311251
งานนิติการ
039-311066
125
รับแจ้งร้องทุกข์
1132
กองงานการเจ้าหน้าที่
039-312006
120
โทรสาร (Fax)
039-324907
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
039-321096
107
สำนักการศึกษา
039-312460
103
ศูนย์บริการสาธารณสุข1
039-311005
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
039-321208
ศูนย์เด็กเล็กวันป่าคลองกุ้ง
039-312605
บ่อบำบัดน้ำเสีย
039-332300
โรงเรียนเทศบาล 1
039-311274
 –
ขนส่ง
039-311299
โรงเรียนเทศบาล 2
039-322105
 –
 สูบส้วม
081-4294829
   
โรงฆ่าสัตว์
039-321165