ติดตามต่อเนื่อง พัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ บริเวณสะพานวิทยาลัยนาฏศิลป ถึงสะพานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เพื่อสำรวจ ติดตามการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส ต่อเนื่องเรื่อยมา หลังจากที่จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาจนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคลองน้ำใสอย่างชัดเจน
โดยในวันนี้พบมีวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้บางแห่ง กีดขวางทางน้ำเพิ่มเติม เทศบาลเมืองจันทบุรีจะเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ต่อไป