ติดตามการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน