12 พฤษภาคม 2020

ติดตามการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องต่อไป

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก สมาชิก ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

นที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสว ... Read more