17 พฤษภาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงิน

เรื่องต่อไป

ประชุมแจกแบบสำรวจผู้ประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด ๑๙

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการป ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร