ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 2(e-bidding))

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 2 (e-bidding)