ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการปรับปรังอาคารเรียน ร.ร.ท.1 (e-bidding)