ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด เก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ