ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ 2)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่(ตาราง)