ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซ.เมตตา 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง)