ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

>>>ข้อมูลพื้นฐาน<<<

O1 โครงสร้าง​

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

>>>การประชาสัมพันธ์<<<

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล<<<

O6 Q&A-เว็บบอร์ดเทศบาลเมืองจันทบุรี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

>>>การดำเนินงานและงบประมาณ<<<

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

>>>การปฏิบัติงาน<<<

O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

>>>การให้บริการและการติดต่อประสานงาน<<<

O11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

>>>การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ<<<

O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อพัสดุหรือจัดหาพัสดุ

O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<<<

O18นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

>>>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<<<

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม<<<

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

>>>นโยบาย No Gift Policy<<<

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy*

O29 รายงานการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

>>>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต<<<

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>>>แผนป้องกันการทุจริต<<<

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>>>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน<<<

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน