ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

>>>ข้อมูลพื้นฐาน<<<

O1 โครงสร้าง​

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>>การประชาสัมพันธ์<<<

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล<<<

O8 Q&A-เว็บบอร์ดเทศบาลเมืองจันทบุรี

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

>>>การดำเนินงาน<<<

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

>>>การปฏิบัติงาน<<<

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

>>>การให้บริการ<<<

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

>>>การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ<<<

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<<<

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

>>>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<<<

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม<<<

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

>>>นโยบาย No Gift Policy<<<

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy*

>>>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต<<<

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>>แผนป้องกันการทุจริต<<<

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>>>มาตรการเสิรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม<<<

O39 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>>>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน<<<

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน