ตราสัญลักษณ์

 ประวัติดวงตราเทศบาล

     ดวงตราเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นรูปกระต่ายอยู่กลางดวงจันทร์โดยเราถือกันว่า ดวงจันทร์เป็นสิ่งที่
ให้ความสว่างความสุข ความสบายแก่เรา ส่วนกระต่ายนั้นถ้าเรามองดวงจันทร์ให้ดี จะแลเห็นเป็นรูปคล้าย
กระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้ดวงตราของเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงมีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์