ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงย่อย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เเละเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงย่อย เทศบาลเมืองจันทบุรี