ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของกรมการขนส่งทางบก โดยเข้มงวด
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของกรมการขนส่งทางบก โดยเข้มงวดแก่พนักงานขับรถโดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี