ตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2