ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย