ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

** ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน **

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด