ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง สำนักปลัด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ในสถานีขนส่ง ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี และบริเวณโดยรอบสถานีฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19