11 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 025นโยบายการบริหารงานบุคคล

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more