12 พฤษภาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

 

เรื่องต่อไป

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ติดตามการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่กองช่าง ในเขตเ ... Read more