16 มกราคม 2020

จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล เดือน มกราคม 2563

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง) ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระสำคัญ เชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกหมู่บ้าน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกชุมชน

เรื่องต่อไป

วันเด็ก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ