จัดประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อรับฟังคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ (ช.5และ ช6)