จัดประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ช.10)