จัดตั้งสถานที่กักกันตัว(Local Quarantine) เทศบาลเมืองจันทบุรี