หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานย่อยในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองจันทบุรี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย