งานธุรการ

งานธุรการ 

     มีงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการใช้เช่าศาลาประชาคม ซึ่งตามระเบียบเทศบาลเมืองจันทบุรี
ว่าด้วยการให้เช่า การให้ยืมใช้สถานที่ศาลาประชาคมและสิ่งของประจำศาลาประชาคม พ.ศ.2534
ได้วางระเบียบไว้ดังนี้

     – กให้ยืมได้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีหรือหน่วยราชการอื่น ๆ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี การให้ยืม ให้ใช้บัญชีรายละเอียดค่าเช่า/ค่ายืมและค่าบริการศาลาประชาคม ตามระเบียบของทาง
เทศบาลเมืองจันทบุรี การให้ยืมจะยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นมิได้

     – ก ให้บุคคลทั่วไปเช่า และต้องถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลเมืองจันทบุรีดังกล่าวโดยผู้ประสงค์
จะขอใช้ให้ตรวจสอบวันที่ต้องการ ขอให้เช่าได้ ณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล และยื่นคำร้องขอใช้ศาลาประชาคมตามแบบฟอร์มของเทศบาล หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ทางโทรศัพท์ 0-3931-1066 ในวัน เวลาราชการ

     – ก ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

turakan

      มีงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตามระเบียบเทศบาลเมืองจันทบุรี ว่าด้วยการขออนุญาตใช้อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2552 ได้วางระเบียบไว้ดังนี้

turakan-01-1