งานทะเบียน

คู่มือติดต่องานทะเบียนฯ

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

 การสร้างบ้านและ การขอเลขประจำบ้าน

     – กบ้าน หรืออาคารที่จะปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร โดยยื่นคำร้องได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองจันทบุรี

     – กเมื่อ ปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านหรือ ที่เจ้าบ้านมอบหมาย ไปแจ้งต่อนายทะเบียน
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 5 วัน

หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้าน

     1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบหมายและ หนังสือมอบหมาย
ไปแสดงด้วย

     2. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร

     3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน (โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์อย่างอื่น)

     4. ผู้แจ้งยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐาน ที่ไปแสดงหลักฐานครบและ ถูกต้อง
ตามขั้นตอน ใช้เวลาในการดำเนินการ 5 วัน หรือเร็วกว่านั้น

      เมื่อ มีการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น ให้แจ้งต่อ นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอนบ้านหรือ
บ้านถูกทำลาย พร้อมกับสำเนาทะเบียนคืนแก่นายทะเบียนด้วย

     – เพื่อทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูญหาย หรือชำรุดให้เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบแจ้ง ต่อนายทะเบียน โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัว
ประชาชนของเจ้าบ้าน กรณีเป็นผู้รับมอบจากเจ้าบ้านให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบและ หนังสือมอบหมายไปแสดงด้วย
ใช้เวลาดำเนินการ 3 นาที/ราย

การแจ้งเกิด

     สูติบัตร หรือใบเกิด คือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเรื่องสิทธิต่าง ๆ

     – ให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

     – เให้บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดนอกบ้านภายใน 15 วัน เว้นแต่กรณี
จำเป็นอาจแจ้งภายใจ 30 วัน นับแต่วันเกิด

     – เ (ในเขตเทศบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี)

     – เ (ท.ร.1/1) และจะนำมามอบให้แก่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตั้งของสถานพยาบาล นั้นตั้งอยู่ ผู้มีหน้าที่ไปแจ้งการเกิดคือ
บิดาหรือมารดาของเด็กหรือผู้ได้รับการมอบหมาย โดยนำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

     2. บัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา ของเด็ก

     3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก

     4. ตั้งชื่อเด็กให้เรียบร้อย

     หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตรงกันใช้เวลาในการดำเนินการ 10 นาที/ราย หากไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งตาย

     –ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่พบศพคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง
นับแต่เวลาตาย

     – ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ พบศพคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ในกรณีนี้จะต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

     – (ในเขตเทศบาลมี โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี)

     เจ้(ท.ร.4/1) ให้ เพื่อนำไปแจ้งตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานพยาบาลนั้น โดยนำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     1. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลหรือสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี (ถ้ามี)

     2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

     3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย

     4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่

     หลักฐานครบถ้วนถูกต้องตรงกันใช้เวลาในการดำเนินการ 58 นาที/ราย หากไม่แจ้งตายภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งย้ายที่อยู่

     – การแจ้งย้ายที่อยู่

การ เจ้าบ้านจะต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีผู้ย้ายออกจากบ้าน โดยนำหลักฐานในการแจ้งย้ายออกดังนี้

     1. เจ้าบ้านต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ใหม่ที่จะย้ายชื่อผู้นั้นเข้าไปอยู่

กาให้นำหลักฐานดังนี้มาแจ้ง

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้า

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน

     3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ต้องการแจ้งย้ายปลายทาง

     4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่เดิมมาด้วย

     หลักฐานครบถ้วนถูกต้องตรงกันใช้เวลาในการดำเนินการ 8 นาที/ราย

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

    – การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสมบัติของผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน

     – มีสัญชาติไทย

     – มีชื่อในทะเบียนบ้าน

     – มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

     1.1 กรณีขอมีบัตรครั้งแรก อายุ 7 ปีบริบูรณ์

     – สูติบัตร

     – สำเนาทะเบียนบ้าน

     – ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล (ถ้ามี)

     – บัตรประจำตัวประชาชนชอง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

     – ต้องมายื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

     1.2 กรณีที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานที่ได้รับการเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร เป็นต้น

     – ต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     1.3 กรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น

     1.4 กรณีพ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

     – ต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และนำเจ้าบ้านหรือบุคคลเชื่อถือไปให้การรับรอง

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     1.6 กรณีได้รับสัญชาติไทย บิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา

     – ให้ ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปให้การรับรอง กรณีไม่มีหลักฐานใบสำคัญของบิดาและมารดาหรือมีแต่ไม่สะดวกที่จะนำมาแสดง

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้กลับคืนสัญชาติไทย หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     1.7 กรณีได้โดยการแปลงสัญชาติไทย

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย

     – ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้กลับคืนสัญชาติไทย หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

2. กรณีขอมีบัตรใหม่

     2.1 กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานเอกสารทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง

     – กรณีตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตรเดิมไม่พบให้ขอตรวจสอบจากฐานข้อมูลบัตรฯ

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลายหากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

     – สำนัก งานทะเบียนอื่นเป็นผู้ออก ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และแสดงหลักฐานเอกสารทางราชการการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง และหรือขอตรวจสอบจากฐานข้อมูลบัตรฯ

     2.2 กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

     – แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

3. การขอเปลี่ยนบัตร

      3.1 กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานบัตรเดิมที่ชำรุด

     – ถ้า พิสูจน์ตัวบุคคลไม่ได้ แสดงหลักฐานทางราชการออกให้มีรูปถ่ายที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือให้การรับรอง และหรือขอตรวจสอบหลักฐานข้อมูลบัตรฯ

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรชำรุด หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

     3.2 กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานบัตรเดิม และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

     – ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หากเกินกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

     3.3 กรณีเปลี่ยนที่อยู่

     – สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     – แสดงหลักฐานบัตรเดิม

     ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 20 บาท หลักฐานครบถ้วนถูกต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 7 นาที/ราย

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามงานทะเบียนราษฎร ในวันและเวลาราชการ

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เทศบาลเมืองจันทบุรี All Right Reserved.