ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข

     ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี   ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนที่มีบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ทุกท่าน และเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลที่ผสมผสาน ทั้งรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และติดตามความต่อเนื่องของบริการโดยไปเยี่ยมบ้านหรือดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

บริการ มีดังนี้

– ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น    ทำแผล ฉีดยา ฯลฯ ทุกวันทำการ
– คลินิกวางแผนครอบครัว  ยากิน  ยาฉีด  ถุงยางอนามัย ทุกวัน จันทร์ –อังคาร
– ฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันอังคารช่วงเช้า
– คลินิกโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวาน สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
– คลินิกทันตกรรม   ถอนฟัน  อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ทุกวันทำการ
– เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   พิการ  สูงอายุ ทุกวันพุธ
– เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ทุกวันพฤหัส
– ออกอนามัยชุมชน   อนามัยโรงเรียน
– ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
     – รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ตำบล ตลาด และตำบลวัดใหม่     – ให้บริการ  ผู้มีบัตรทอง  บัตรประกันสังคม  สิทธิข้าราชการ และประชาชนทุกท่านเวลาทำการ     08.30-16.30  น.   ในวัน-เวลาราชการ   โทร. 039-321208

  sata-01

เราอยากเห็นทุกท่าน  มีสุขภาพดี