สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

     สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย การอนุญาตให้โฆษณา การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สมอาหาร การอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การอนุญาตเพื่อใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ฯ การเกษตร โลหะหรือแร่ ยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการขออนุญาติ

son

คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล

one

two

three

เอกสาร ITAS

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี

IMG_20190523_0001

IMG_20190523_0002

IMG_20190523_0003

IMG_20190523_0004

IMG_20190523_0005

IMG_20190523_0006

IMG_20190523_0007

IMG_20190523_0008

IMG_20190523_0009

IMG_20190523_0010

IMG_20190523_0011